Търся

тор

, съдържащ

хранителен елемент

за

култура

Търсене

в правилната доза

Торенето цели да осигури оптималното подхранване на културите на всички етапи от техния жизнен цикъл, за да се постигнат желания добив и качество. Редовното приложение на торове осигурява възможността за поддържане на плодородието на почвата. Прилагането на точната доза е от първостепенна важност за ефикасната употреба на наторяващите единици и следователно за икономичното и устойчиво производство.

Прилагането на много малко или на прекомерно много торове е нежелателно; това може да намали добивите, да компрометира качеството и да повлияе отрицателно на печалбата. Точната доза е от изключително значение за торенето.

Формулациите на Borealis L.A.T са богати на директно усвоими хранителни вещества; намирането на точната доза (благодарение на нашето ново приложение) Ви гарантират максимална ефикасност в земеделието.

Изберете точната доза
Изберете точната доза
Предотвратете изпаренията
Предотвратете изпаренията
Причини за употреба на N & S
Причини за употреба на N & S
Причини за употреба на P & K
Причини за употреба на P & K
НЕ ВСИЧКИ ФОРМИ НА АЗОТА СА ЕДНАКВИ 
Изпаренията могат да се повлияят от всички торове съдържащи значително количество амиден и амонячен азот. Следователно, карбамида и течния азотен тор са много чувствителни към изпарението на амоняка. Количеството изпаряван във въздуха азоте загуба за храненето на растенията! Богатите на нитратен азот торове, като тези на Borealis L.A.T, не се изпаряват. Следователно те са по ефикасни: приложените хранителни елементи са изключително достъпни за растенията, без никакви загуби! Потенциалните загуби от изпарението на амоняк са значителни: добави източника EMEP при течния азотен тор, 8% от приложения азот е потенциална загуба дължаща се на изпарението на амоняка - Изпаряването на амоняка повдига въпросите за екологичните (емисии на вредни вещества) и икономическите (неблагоприятни ефекти върху доброто хранене на културите и от там върху добива) проблеми. Този феномен обяснява разликите в ефикасността между торовете.
ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Загубите от изпарение на амоняка по време на приложението на минерални или органични торове са отдавна известни като основния фактор за загуба на ефективността на торовете. По този начин изпареният азот не е ефективен и не спомага за храненето на растенията, което води до загуба на добив за земеделските стопани. Тъй като количеството на изгубения от изпарение азот не може да бъде преценено, производителите са склонни да прилагат по-високи дози течен азотен тор и карбамид, за да компенсират загубите. Тази системна практика за увеличаване на дозите води до хронично пренаторяване, като намалява печалбата и влияе негативно на околната среда.
ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Намаляването на амонячните емисии е едно от изискванията за защита на околната среда и на човешкото здраве. След прилагането му амонякът допринася за вкисляването на почвата, което води до загуби в биоразнообразието и до еутрофикация (заразяване на водоемите). Той участва също и в образуването на прах, който влошава качеството на въздуха и влияе на здравето ни. 96% от емисиите на NH3 във Франция може да се каже, че са резултат от земеделието, от които 76% се дължат на отпадъците от животински произход, а 20% се дължат на приложението на минерални торове. Изборът на тор с нисък потенциал за изпаряване предлага гаранцията за ефикасност и точно дозиране.
РАЗБИРАНЕ НА ЯВЛЕНИЕТО ИЗПАРЕНИЕ НА АМОНЯКА
Изпарението на амоняка е процес, при който NH4+ се преобразува в газообразната си форма NH3 и се освобождава в атмосферата. Този процес се извършва на повърхността на почвата от източник на амонячен азот: амиден тор (карбамид, течен азотен тор) или от животински отпадъци.  Загубите на азот от изпарение на амоняка са тясно свързани с почвените условия (pH, капацитет на обмен, порьозност, водосъдържание и др.), както и от атмосферните условия (дъждове, температура, скорост на вятъра, влажност на въздуха и др.). Химичната форма на минералния тор (богат на амиден азот и амонячен азот), както и неговата форма (течен или твърд) са важни параметри, които определят изпарението на амоняка.
УЧАСТВАТ ЧЕТИРИ ФИЗИКОХИМИЧНИ ФЕНОМЕНА
1. Увеличение на запасите от амоняк в почвата Изпарението зависи от дела на азота в тора, който е под формата на амоняк. 2. Преминаване между почвените слоеве Преминаване между почвените слоеве на практика намалява достъпността на амонячния азот на повърхността на почвата. Така, всеки един фактор, който подобрява проникването на азота в почвата води до намаляване на изпарението му (например инкорпорирането на тора в почвата). 3. Физикохимичен баланс Балансът между различните видове (амонячен-йон амоняк) и форми (абсорбиран, разтвор, газообразен) определят частта на амонячния азот под формата на газообразен амоняк. Този баланс се управлява от pH, температурата и капацитета за катионния обмен (CEC). 4. Отдаване в атмосферата Отдаването в атмосферата зависи основно от скоростта на вятъра, но в този механизъм участват всички атмосферни и почвени условия.
Интегрираната употреба на хранителни вещества отчита спецификите на техния цикъл. Азотът и сярата, които в тяхното минерално състояние са подвижни в почвата, се включват в периода на растежа на културата или в част от нейния цикъл. По подобен начин, решението за прилагане на микроелементи зависи от отглежданите култури.
ПРИЧИНИ ЗА УПОТРЕБА НА АЗОТА
Адаптираното торене установява баланс между потребностите на растенията от азот от една страна, а от друга страна на доставянето на азот: доставяне от почвата, доставен с минерални торове и животински ефлуенти. Традиционно се използва изображението на везна. Ако доставянето е под потребностите на културата, очаквания добив няма да бъде достигнат, като общата печалба за земеделеца ще намалее.
Нуждите на растенията зависят от видовете, сортовете и очаквания добив. Те са свързани с нивото биомаса, което трябва да бъде достигнато, което определя икономическия резултат от културите. Методът на изчисление е условен, непосредствено преди културата да навлезе във фазата на интензивна абсорбция (в края на зимата за пшеницата), използвайки хипотезата за очакваното производство от дадено поле и от динамиката на доставяне на азот от почвата. За да могат изчисленията да станат по-приложими, трябва да се измери остатъчния азот (запаса от минерален азот, който вече е достъпен в края на зимата).
ПРИЧИНИ ЗА УПОТРЕБА НА СЯРА
В течение на 25 години дължащото се на индустрията натрупване на SO2 в атмосферата бе разделено на шест и продължава да намалява. Критичният момент е в края на зимата, когато почвата трябва да доставя сулфат, който да се приема пряко, но ниската минерализация през февруари/март забавя доставянето на усвоима сяра; същото важи и за азота. В допълнение на това, сярата е много мобилна в почвата и е чувствителна на отмиване в резултат от валежите през зимата. Недостатъчната достъпност на сяра може да доведе до значителни загуби на добива и поради това в края на зимата трябва да се внесе точно определено количество. Приложението на сяра в края на вегетацията също има качествено въздействие върху зърнените култури, като подобрява качеството на протеина.
Торенето с фосфор и калий се прави в дългосрочен план, базирано на сеитбооборота. Методът за торене с PK се базира на четири критерия: Ниво на изискване на културата Съдържание на PK в почвата История на торенето Възстановяване на остатъците По-долу са дадени необходимото и изнесеното от културата количество.
Култура Изисквания за калий Изисквания за фосфор Експортиране от културата на единица реколта Орган K2O P2O5 Захарно цвекло Много взискателно Много взискателно Корен 1,80 кг/т 0,50 кг/т Картофи Много взискателни Много взискателни Клубен 3,90 кг/т 0,95 кг/т Рапица Умерено взискателна Много взискателна Зърно 0,85 кг/q 1,25 кг/q Мека пшеница Не е взискателна Не е взискателна Зърно 0,50 кг/q 0,65 кг/q Твърда пшеница Не е взискателна Умерено взискателна Зърно 0,45 кг/q 0,85 кг/q Ечемик Не е взискателен Умерено взискателен Зърно 0,55 кг/q 0,65 кг/q Слънчоглед Умерено взискателен Не е взискателен Зърно 1,05 кг/q 1,20 кг/q Царевица за зърно Умерено взискателна Не е взискателна Зърно 0,55 кг/q 0,60 кг/q Източник: COMIFER