Търся

тор

, съдържащ

хранителен елемент

за

култура

Търсене

In a profitable way

Торовете са от първостепенно значение за производството, като подобряват както количеството, така и качеството, за да дадат основния си принос в приходите от земеделието.
ЕВТИНОТО ВИНАГИ ИЗЛИЗА ПО-СКЪПО
Липсата на употреба на PK торове и приложението само на чисти азотни торове, които са податливи на загуби поради изпаряването на амоняка, в дългосрочен план не спестява никакви разходи. Добивите и качеството се повлияват неблагоприятно и по този начин намаляват приходите от земеделие. Редовното и умерено торене с фосфор и калий е много по-рентабилно от компенсирането на пропуснатите приложения: необходими са по-малки количества, добива се увеличава и се поддържа плодородието на почвата.
Торенето с P1K1 на исторически P0K0 показва една средна печалба от 29 евро/хектар годишно, в сравнение с липсата на употреба на P и K – P0K0.
Следователно печалбите са положителни, като тук не се отчита ценната полза от поддържане на почвеното плодородие. Отбележете също и че дадените цифри не включват 2014 година, когато бе засято ленено семе. С печалба от P1K1 възлизаща на 734 евро/хектар ленено семе, средната стойност би била 170 евро/хектар.• Загубите от изпарения често се компенсират с 10 до 15% предозиране, което е икономически вредно и безотговорно по отношение на околната среда.• Лошото физическо качество или неправилната настройка на тороразпръсквачката водят до неравномерно разпределение на гранулите, което от своя страна води до недостатъчно подхранване и по този начин намаляване на добива.• И накрая, употребата на комплексни торове вместо на единични хранителни елементи осигурява реални ползи за подхранването на растенията използвайки синергизма между хранителните вещества. Торенето с NPK+S торове в края на зимата оптимизира разходите по разпръскване, докато високото качество на продукта оптимизира самото разпръскване. Нашите торове гарантират възможно най-голямата рентабилност на приложените единици благодарение на агрономичните им показатели, на отличното им разпръскване и на ограниченото им въздействие върху околната среда.
ИЗБОР НА УСТОЙЧИВО РЕШЕНИЕ
Нашите високо ефективни решения за подхранване на културите предлагат на земеделците надеждни средства за увеличение на селскостопанската им продукция по един приемлив за околната среда начин. Ние сме силно ангажирани в намаляването на въздействията на нашите дейности върху околната среда и се фокусираме върху безопасността и високите стандарти на нашите продукти. Нашите торове осигуряват най-добрия екологичен баланс: слабо изпарение на амоняк и ограничен въглероден отпечатък в сравнение с приложението на карбамид. В допълнение на това торовете ни се произвеждат в европейски заводи, които отговарят на най-строгите технологични стандарти, особено по отношение на потреблението на енергия. По време на целия си жизнен цикъл нашите торове осигуряват по-добри екологични показатели. На фона на глобализираните пазари, производството на торове от европейски производител предлага по-добра надеждност; местния доставчик е гаранция за надеждност и за отлично качество на услугите.