Търся

тор

, съдържащ

хранителен елемент

за

култура

Търсене

на правилното място

ФИЗИЧЕСКО КАЧЕСТВО ЗА ПРЕЦИЗНО РАЗПРЪСКВАНЕ
Физическите характеристики на гранулираните торове имат значително влияние върху качеството на приложението им, като повлияват на поведението на гранулата в тороразпръсквачката и на нейния път във въздуха. Тези свойства трябва да се запазят и да не се променят при съхранението им. Равномерното и точно разпръскване зависи пряко от качеството на тора..., още повече при повърхностното разпръскване и при големите работни широчини: торът трябва да има добре познати и постоянни физически характеристики. Borealis L.A.T е специално посветена на качеството на своите продукти.

Разпръскването на гранулите включва няколко етапа, в които участват голям брой параметри:

  1. придвижване на тора в бункера
  2. улавяне на тора от лопатките
  3. ускорение на тора по продължение на лопатките
  4. изхвърляне на тора под даден ъгъл и с определена скорост
  5. балистичен полет на гранулите.
на правилното място related desktop image на правилното място related tablet image на правилното място related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
При всеки един от тези процеси физическите характеристики на тора играят основна роля. С избора на азотните торове на L.A.T вие ще получите гаранцията за тяхното високо и постоянно качество!
Физически критерии
Физически критерии
Прецизност на разпръскване
Прецизност на разпръскване
Всички хранителни елементи са в една гранула
Всички хранителни елементи са в една гранула
Настройки на тороразпръсквачката
Настройки на тороразпръсквачката
ФИЗИЧЕСКИ КРИТЕРИИ
Всички физически характеристики на гранулираните торове на Borealis L.A.T са оптимизирани за тяхната защита по време на съхранението им и позволяват прецизно и равномерно разпръскване. Комбинация от свойства Терминът физическо качество обхваща физическите свойства, които влияят върху разпръскването: плътност, сферичност, твърдост, среден диаметър, размер на гранулите, степен на запрашеност, устойчивост на реабсорбция на влага. Това означава, че физическото качество е изискване от първостепенна важност! Изборът на гранулираните торове на Borealis L.A.T гарантира високо физическо качество.
Настройки на тороразпръсквачката related desktop image Настройки на тороразпръсквачката related tablet image Настройки на тороразпръсквачката related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
ПРЕЦИЗНОСТ НА РАЗПРЪСКВАНЕ

Правилното разпределение се отнася до прилагането на едно и също количество тор навсякъде на полето. Равномерното разпределение зависи от равномерното доставяне на тор от диска, както и от припокриването на двата хода (напред и назад) на тороразпръсквачката на полето. Добър профил на разпръскване За да се тества равномерността на разпръскването на разпръсквача се измерва реалната доза тор разпръсната на разстоянието на изхвърляне, като се начертава и кривата на профила на разпръскване. Равномерността на разпръскване се измерва с коефициент на вариация (CV), който изразява количествено средното отклонение от прилаганите дози спрямо средната доза и се посочва в проценти. CV, както е дефиниран в стандарт EN 13739, е отношението между стандартното отклонение и средното общо разпределение. Колкото е по-малък CV, толкова по-добро е разпределението. Качеството на разпределение обикновено се изразява по следния начин:

  • 0% < CV < 10% добро
  • 10% < CV < 15% средно
  • CV >15% лошо

Прецизното разпределение на твърдия тор (CV<10%) означава, че 90% от гранулите са попаднали на правилното място! При приложение на 100 кг азот на хектар, тази прецизност означава 1 грам азот на един квадратен метър! Такава прецизност може да се постигне само с използването на висококачествени хомогенни торове, като торовете от Borealis L.A.T.

Настройки на тороразпръсквачката related desktop image Настройки на тороразпръсквачката related tablet image Настройки на тороразпръсквачката related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
ЛОШОТО РАЗПРЪСКВАНЕ ОКАЗВА МНОГО НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯНИЕ
Неточното разпръскване може да доведе до сериозни последствия. То често се отразява с визуалния феномен от „ленти“ или „вълни“ показващи 30% недостатъчно дозиране или предозиране. Неравномерното и неточно разпределение на торовете води до дефицит на хранителни елементи в растенията и по този начин до загуба на добив и съдържание на протеин, като носи и риск от загуби на азот в околната среда, когато торът е предозиран.
ВИСОКО ФИЗИЧЕСКО КАЧЕСТВО НА ТОРОВЕТЕ NPK+S
Високото физическо качество е от съществено значение и за комплексните гранулирани торове. Комплексните гранулирани NPK+S формулации на Borealis L.A.T предлагат комбинация от хранителни вещества във всяка една гранула за постигането на балансирано хранене. Пълният състав покрива всички нужди от хранителни елементи на основните култури, през целия им вегетационен цикъл.
Настройки на тороразпръсквачката related desktop image Настройки на тороразпръсквачката related tablet image Настройки на тороразпръсквачката related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
За разлика от смесените/блендинг торове, комплексните торове не се сегрегират при приложението им. Сегрегирането води до неравномерно разпръскване и разпределение на хранителните елементи. Разликата може да бъде от +/- 30 до 40% отклонение в смесените торове. Неравномерното разпределение на тора може да се види като светли и тъмни ивици, което води до вариации на добива.
НАСТРОЙВАНЕ НА ТОРОРАЗПРЪСКВАЧКАТА
За да се гарантира прецизното разпръскване и по този начин равномерното разпределение на торовете за ефикасното им подхранване, от първостепенна важност е тораразпръсквачката да бъде настроена правилно. Различните торове на Borealis L.A.T са предназначени за предлаганите от основните производители нови машини. Предоставя се информация и за фабричния произход. Базирайки се на информацията върху торбите (преди номера на партидата) в базата данни на производителя, произходът се определя по следния начин: „GP“ за Borealis Grandpuits „GQ“ за Borealis Grand-Quevilly „OTT“ за Borealis Ottmarsheim „St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz“ за Borealis Linz Произходът на завода производител се указва също и в придружаващия документ на продукта.
ТОРОРАЗПРЪСКВАЧКИ SULKY
ТОРОРАЗПРЪСКВАЧКИ RAUCH
ТОРОРАЗПРЪСКВАЧКИ KVERNELAND
ТОРОРАЗПРЪСКВАЧКИ VICON