Първо пролетно подхранване на пшеницата

ПШЕНИЦАТА – КУЛТУРА, КОЯТО СЕ НУЖДАЕ ОТ АЗОТ

За постигане на висок добив е много важно пролетното торене да бъде планирано по правилния начин. Пшеницата се нуждае от повече азот във фазите на развитие на продуктивните органи и през периодите на интензивен растеж.  Трябва да се осигури достатъчно количество азот в началото на вретенене, когато се залага дължината на класа. 


Внесеното с първото пролетно торене количество азот, трябва да се определи по такъв начин, че то и следващото подхранване да осигурят на растенията непрекъснато снабдяване с азот.  


Целта на разделянето на общото количество необходим азот на няколко дози е да се осигури непрекъснато и адекватно снабдяване с азот през целия вегетационен период. 


Първо азотно подхранване през пролетта


Първото торене през пролетта е от съществено значение за развитието и бързото възстановяване на културата след зимния период.


Пшеницата и растенията като цяло предпочитат нитратната форма на азота.

Превръщането на амониевия азот в нитратен може да отнеме няколко седмици при температура на почвата от 5 °C, така че това ще осигури непрекъснато снабдяване на растенията с азот.


Първо пролетно подхранване на пшеницата related desktop image Първо пролетно подхранване на пшеницата related tablet image Първо пролетно подхранване на пшеницата related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
НАШАТА ПРЕПОРЪКА

Есенните култури възобновяват много бързо своето развитие през пролетта и се нуждаят от най-ефективния  източник на азот.  За първо пролетно подхранване ние препоръчваме да използвате торове с високо съдържание на нитратен азот защото


  • Нитратният азот е най-достъпна за растенията азотна форма.
  • Нитратият азот улеснява усвояването на катиони като K +, Ca2 + и Mg2 +
  • Растенията усвояват над 90% от азота в нитратна форма (NO3).
  • Нитратният азот има бърз ефект, което е от съществено значение особено след зимния период.
  • Няма загуби от изпаряване.


NAC 27 N съдържа двете форми на азот (амониева и нитратна) в равни количества, което го прави подходящ продукт за подхранване на пшеница с азот през пролетта.


Нашата препоръка е за първо пролетно позхранване да се използва NAC 27 N в доза 22 - 25 кг/дка 

Първо пролетно подхранване на пшеницата related desktop image Първо пролетно подхранване на пшеницата related tablet image Първо пролетно подхранване на пшеницата related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow