Търся

тор

, съдържащ

хранителен елемент

за

култура

Търсене

Отговорна грижа

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОТГОВОРНОСТ В ХИМИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Отговорна грижа (Responsible Care®) представлява глобална доброволна инициатива на химичната промишленост, която води до непрекъснато подобряване на здравето, безопасността и околната среда, заедно с открита и прозрачна комуникация между заинтересованите страни.


Като организация, подписала Глобалната харта на Отговорна грижа, Бореалис е поела ангажимент да изпълни насоките на инициативата. Дружеството е създало политика на Отговорна грижа, която включва водещи принципи, подлежащи на изпълнение на групово равнище. От всички служители на Бореалис се очаква да прилагат тези принципи в ежедневната си работа, като се извършват редовни вътрешни одити за гарантиране на ефективно изпълнение.


Инициативата Отговорна грижа задължава Бореалис да:

  • Спазва корпоративна култура на ръководството, която проактивно подкрепя безопасното управление в химичната промишленост посредством инициативата Отговорна грижа.
  • Защита на хората и околната среда чрез непрекъснато подобряване на екологичната обстановка, здравето, безопасността и сигурността на съоръженията, процесите и технологиите на Бореалис и чрез непрекъснато подобряване на безопасността на химичните продукти и стопанисване на цялата верига на доставките.
  • Укрепване на системите за управление на химичните вещества, чрез участие в разработването и изпълнението на ориентирано към целия жизнен цикъл, основано на науката и риска, законодателство в областта на химическата безопасност и най-добрите практики.
  • Влияние върху бизнес партньори за насърчаване на безопасното управление на химикалите в рамките на собствените дейности.
  • Ангажиране на заинтересованите страни, разбиране и отговаряне на техните притеснения и очаквания за по-безопасни дейности и продукти и открито общуване в областта на производителността на Бореалис.
  • Принос към устойчивото развитие чрез подобряване на производителността, разширени икономически възможности и развитието на иновативни технологии и други решения на предизвикателствата пред обществото.