ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО
ПРЕВЕНЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
При нефтохимичните дейности, извършвани в Бореалис, се обработват големи количества запалими материали при повишено налягане и температури. Поради това технологичната безопасност е от първостепенно значение за гарантиране на здравето и безопасността на служителите на Бореалис, съседните общности и околната среда. Изтичания, пожари и взривове могат да причинят съществени последици за служителите, техните семейства, общността и околната среда. Затова Бореалис счита за морално задължение да инвестира в превенцията на инциденти, свързани с технологичната безопасност и да гарантира, че заводите са правилно проектирани, поддържани и експлоатирани, за да се избегнат инциденти.
ПОДХОДЪТ
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА
Като член на Европейския център за технологична безопасност Бореалис активно подкрепя усилията на промишлеността като цяло за подобряване на технологичната безопасност. Отдел по технологична безопасност разработи специални инструменти, които са по –ефективни при откриването на рискове. С помощта на тези инструменти се разследват всички инциденти и се разглеждат и предприемат превантивни мерки. Получените в резултат действия се наблюдават на ниво Бореалис Груп. Бореалис също така провежда обучение по технологична безопасност и управление на безопасността на фирмено равнище. Понастоящем се извършват одити на безопасността, известни като „Borealis Blue Audits“ в производствените райони, заводите и инженерните съоръжения, както и на здравето и безопасността.
ЦЕЛ НУЛА
За постигане на целта си за нулево равнище на злополуки, през 2014 г. Бореалис стартира програмата Цел нула. Тъй като служителите на Бореалис се насърчават да разглеждат Цел нула като пътуване, което трябва да бъде предприето съвместно, програмата помага за създаването на колективно мислене относно здравето и безопасността. Като фокусира върху осведомеността относно, компетенциите в областта, и управлението на риска при технологичната безопасност, през 2015 г. програмата беше допълнена със създаването на матрица на технологичната безопасност за всички ключови функции в организацията. Бяха проведени няколко специални семинара и обучителни сесии, а наръчник за повишаване осведомеността в областта на безопасността беше разпространен сред ръководителите на Бореалис с цел да помогне за подобряване на технологичната безопасност.
РЕФЕРЕНТНИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ
BOREALIS BLUE AUDITS
Бореалис провежда обучение по технологична безопасност и управление на безопасността на фирменo равнище. Редовно се извършват одити на безопасността, известни като “Borealis Blue Audits“ в производствените райони, заводите и инженерните съоръжения, както и на здравето и безопасността. През 2015 г. бяха извършени четири подобни одита: в Стенунгсунд, Линц, Антверпен и Рокпорт. През 2016 г. са планирани ”Borealis Blue Audits“ за наскоро придобити обекти във Франция и Белгия.