ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

„АКО НЕ МОЖЕМ ДА ГО НАПРАВИМ БЕЗОПАСНО, ИЗОБЩО НЕ ГО ПРАВИМ“
Дългосрочната цел на Бореалис за създаване на култура на осведоменост по отношение на здравето и безопасността и постигане на нулево равнище на злополуки е заложена в мотото „Ако не можем да го направим безопасно, изобщо не го правим“.

Глобалната харта Отговорна грижа ( Responsible Care®) определя рамката за гарантиране на отлични резултати в областта на здравето и безопасността на работното място в Бореалис.

Експертите по здраве и безопасност във всички обекти на Бореалис притежават компетенции и експертен опит в областта на здравето и безопасността. Те гарантират прилагането на стандартите, разработват инструменти за управление на риска, споделят опит, гарантират разработването на най-добри практики и обучение за служители и подизпълнители на Бореалис.

Подходът на Бореалис към безопасността обаче излиза извън производствената дейност и включва въпроси относно безопасността в офиса. Кампании за повишаване на осведомеността по отношение на безопасността са насочени и към пътувания и извънфирмени спортни събития.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ related desktop image ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ related tablet image ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Предизвикателството

Осигуряване на безопасна работна среда


Химическите дейности включват силно възпламеними и опасни вещества и поради това здравето и безопасността в Бореалис винаги са на първо място. В продължение на много години Бореалис е натрупала богат опит в осигуряването на здравето и безопасността, като винаги стремежът е към бдителност. За да бъде култура на безопасност на преден план, фирмата е създала и постоянно насърчава мотото „Ако не можем да го направим безопасно, изобщо не го правим“.


Подходът

Постигане на нулево равнище на наранявания посредством превантивни мерки


Бореалис следи общия брой регистрирани наранявания (ОБН) на един милион работни часа. Регистрирани наранявания са тези, които налагат медицинско лечение, ограничават трудоспособността или водят до намаляване на работни часове. Следят се както служителите, така и подизпълнителите на Бореалис. За много високо постижение в индустрията се счита честота на ОБН от 2 или по-малко. .Бореалис има амбициозната цел от 1,1 ОБН и непрекъснато работи за постигане на нулево равнище ОБН.


Референтни проекти/дейности

Система за докладване на ситуации, които почти са довели до злополуки, както и на злополуки


Ситуация, която почти е довела до злополука е инцидент, който при различни обстоятелства би довел до злополука. Бореалис следи за подобни ситуации както сред служителите, така и сред подизпълнителите си. Това позволява на Бореалис да открива преждевременно потенциални рискове за безопасността и да се справя с тях чрез дългосрочни ефективни мерки. Сериозни инциденти се обсъждат на различни нива в организацията, , като инструмент за докладване и анализ на злополуките в Бореалис се използва централна база данни, Synergi®.


Обиколки за наблюдение – задължения и обхват на видимост


Обхватът на видимост на висшето ръководство и редовният контакт със служителите и подизпълнителите се осъществява посредством периодични обиколки за наблюдение. Всяка година във фирмените отдели, заводи и офис сгради се провеждат около 15 000 подобни обиколки. Тези обиколки имат за цел откриване на потенциални рискове за безопасността, насърчаване на диалога между ръководството и служителите и позитивни промени в поведението по време на ежедневната трудова дейност.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ related desktop image ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ related tablet image ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Здраве и безопасност при подизпълнители


Бореалис се стреми към осигуряване на безопасна работна среда както за служителите, така и за подизпълнителите си. Подизпълнителите вземат участие във всеки един аспект на програмата за безопасност с цел гарантиране на добро съответствие, например редовни заседания по сигурността, съвместно разследване на злополуки и обиколки за наблюдение. След като се наблюдава увеличаване на злополуките сред подизпълнителите, през 2012 г. Бореалис създава програмата за управление на подизпълнителите. Програмата е насочена конкретно към подобряване на безопасността сред тях.


„Петте животоспасяващи правила“ на Бореалис


Бореалис предприема мерки за гарантиране на безопасност и здраве на работното място за всички свои служители и подизпълнители.


Ключов компонент от животоспасяващите правила на Бореалис е идеята, че всеки служител на Бореалис споделя отговорността за другите: „грижа за моя колега“ означава насърчаване на служителя да докладва за инциденти, активно да взема участие в разследванията и да дава своя принос за превръщане на дейностите на Бореалис в по-безопасни за всички.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ related desktop image ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ related tablet image ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
ЗДРАВЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Предизвикателството

Баланс между професионалния и личния живот


През 2015 г. беше разработена всеобхватна концепция за „Благополучие“, която подчертава споделената отговорност на фирмата, ръководството и служителите й и техните представители при създаване на работна среда, която подкрепя и предоставя условия за благополучието на служителя по време на кариерата му в Бореалис. Този интегриран и цялостен подход, насочен към темата за благополучието, се фокусира върху четири ключови области на здравето, работата, компетенциите и баланса между професионалния и личния живот, като идентифицира и надгражда върху най-добрите практики в организацията и определя общи цели и минимални стандарти.


Подходът

Успехът се постига най-добре от всички


3,2% или по-ниско е нивото на отпуски по болест, към което Бореалис се стреми, което е под средното за отрасъла в държавите, в които фирмата осъществява дейността си. За постигане на това Бореалис активно насърчава здравословно поведение и е въвела интензивна здравна програма за служителите. Бореалис предлага физически прегледи и последващи контролни прегледи, периодични изследвания и оценки. Служителите могат да вземат участие в доброволни програми за здравни консултации за откриване и следене на здравословни проблеми. Провежда се подробно наблюдение по отношение на излагането на химични вещества в съответствие със съответните световни стандарти. Бореалис провежда също така общофирмена анкета сред служителите на всеки пет години за оценка на опасностите при дейностите и в офис сградите. Наред с предотвратяването на рисковете за здравето и безопасността, професионалните заболявания и злополуките, здравните изследвания поставят сериозен акцент върху психо-социалните аспекти на работата и баланса между личния и професионалния живот.

Референтни проекти

Пази се – говори!


Тази обучителна кампания е стартирана в обекта на Бореалис в Порво, Финландия през 2012 г. за подобряване уменията на ресорните ръководители да се справят с проблеми, които могат да възникнат пред благополучието на служителите. Въз основа на обратната връзка, проведеното проучване относно удовлетвореността на служителите на работното място, програмата беше разработена от Групата по благополучието на служителите в сътрудничество с външен партньор по обученията. Ресорните ръководители са обучени в основите на конструктивно взаимодействие и разрешаването на конфликтни ситуации по време на обучителни сесии, включващи както теория, така и практически упражнения.


Колкото повече остаряваме, толкова по-дълго работим


ЕС е единственият голям световен регион, където общото население се очаква да намалее в следващите 40 години – значителна промяна във възрастовите демографски показатели. През идните години Бореалис ще се изправи пред двойно предизвикателство: поддържане на ефективна и добре обучена работна ръка в условията на намаляващо население в активна възраст в ЕС и в същото време гарантиране здравето и мотивацията на застаряващите работници. Специална работна група документира съществуващите инициативи, събра и анализира данни от вътрешни и външни източници, с цел изготвяне на предложение, което включва препоръки за бъдещите поколения 55+. Работната група се фокусира върху четири ключови области: здраве, удовлетворение от работата, знания и баланс между професионалния и личния живот.


Бореалис в баланс


В обектите на Бореалис в Белгия беше започната програма за намаляване на отпуските по болест и наличието на здрави и мотивирани служители. Проектът беше разработен в сътрудничество в Фамандски институт за насърчаване на здравеопазването и предотвратяване на заболеваемостта (ViGez). Проектът насърчава здравословен начин на хранене на работа и у дома, а също така насърчава служителите да извършват физически упражнения по време на работа, по време на пътуване от дома до работата и през свободното време. Служителите бяха поканени да вземат участие в доброволен тест на физическото състояние по време на който получиха индивидуален план за подобряване на здравословното състояние. За насърчаване на здравословното хранене дейностите включваха подробности относно калориите в хранителните продукти и напитките, увеличеното наличие на здравословни храни и закуски, информационни сесии и семинари, както и информационни флаери и брошури. Програмата за подобряване на физическото състояние включва елементи като например спортуване, кампании за пътуване до работното място с велосипед и бягане за здраве, както и последващи оценки на физическата форма.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ related desktop image ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ related tablet image ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow