Търся

тор

, съдържащ

хранителен елемент

за

култура

Търсене

ПЕТ ОБЛАСТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

1. ПРИНОС КЪМ УСТОЙЧИВИЯ РАСТЕЖ

Увеличаване на населението в глобален мащаб и увеличаващата се загриженост за околната среда формулират конкретни предизвикателства към земеделието. За населението на света се очаква да достигне 9 милиарда към 2050 година. Търсенето на храна ще се увеличи с 60% в сравнение с 2005 година и всеки хектар от земята ще трябва да изхранва пет човека. В този контекст нашата цел трябва да бъде да съдействаме за осигуряването на повече храна по един устойчив начин и в глобален мащаб. Нашият принос е за стимулиране на интелигентното торене с използване на висококачествени торове, за да се подобри ефикасността при храненето на културите и щетите на околната среда да се намалят до минимум.

2. НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
В областта на индустриалните решения ние предоставяме AdBlue®, воден разтвор на урея с висока чистота, който съдейства на дизеловите превозни средства като камиони, автобуси, трактори, комбайни, локомотиви и др. да отговорят на ограниченията за емисии в Европа. AdBlue® работи в превозните средства оборудвани със системи за селективна каталитична редукция (SCR), които трансформират азотните оксиди в безвреден азот и водни пари. От 2009 година тази технология е вече приложена и в автомобилите.
3. КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Ефектите на глобалното затопляне и на климатичните промени стават все по-очевидни в много региони на света. Сами по себе си торовете стимулират поемането на CO2 от културите. С увеличаването на добивите от земеделските култури те намаляват нуждите от преобразуване на необработваемите площи в земеделски земи, като по този начин се избягва потенциалното увеличаване на годишните глобални парникови емисии с около 12%. В нашите заводи ние се справяме с проблемите свързани с климатичните промени, като внедряваме катализатори и технологии за намаляване на емисиите на N2O от роизводствените ни процеси. Нискоемисионното производство на азотни торове в Linz бе признато още през 2009 година под формата на IRIS награда за околната среда, която бе присъдена от правителството на провинция горна Австрия.

4. НАТРУПВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ 360°

Натрупването и споделянето на познания с множеството заинтересовани лица спомага за генерирането на нови идеи, които имат своя принос към устойчивия растеж, за подобряване на портфолиото от продукти и услуги, както и в по-общ смисъл, за установяването на солидни съюзи за бъдещо развитие. Ние сме в тясно сътрудничество с Francisco Josephinum, селскостопанска образователна и изследователска институция в Wieselburg, Австрия. В допълнение на нашите съвместни изследователски усилия в областите на развитие на прецизното земеделие и технология, ние провеждаме полеви опити с гранулирани и специални торове и подкрепяме инициативите на различни организации на трети страни, като Fertilizer Europe. Ние сме също и член-основател на сдружението Cool Farm Tool, което разработва инструмента Cool Farm Tool, който представлява онлайн калкулатор за парникови газове, за вода и за биоразнообразие в земеделието. Този безплатен и потребителски ориентиран калкулатор помага на земеделците за измерват въглеродния отпечатък от продуктите на растениевъдството и животновъдството им, както и да оценяват въздействието върху околната среда и по-конкретно върху водите и биоразнообразието.

5. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОИЗВОДСТВОТО

Borealis направи значителна стъпка напред по пътя на енергийната ефективност на производствените си предприятия за торове, като постигна получаването на ISO 50 0001 сертификати (декември 2016 г. за Grand-Quevilly, Франция и май 2017 г. за Grandpuits, Франция). Притежаването на такива сертификати за управление на енергията демонстрира посветеността на Borealis за подобряване на въздействието си върху околната среда и за непрекъснатото оптимизиране на производствените процеси.