ПЕТ ОБЛАСТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

1. ПРИНОС КЪМ УСТОЙЧИВИЯ РАСТЕЖ

Увеличаване на населението в глобален мащаб и увеличаващата се загриженост за околната среда формулират конкретни предизвикателства към земеделието. За населението на света се очаква да достигне 9 милиарда към 2050 година. Търсенето на храна ще се увеличи с 60% в сравнение с 2005 година и всеки хектар от земята ще трябва да изхранва пет човека. В този контекст нашата цел трябва да бъде да съдействаме за осигуряването на повече храна по един устойчив начин и в глобален мащаб. Нашият принос е за стимулиране на интелигентното торене с използване на висококачествени торове, за да се подобри ефикасността при храненето на културите и щетите на околната среда да се намалят до минимум.

ПЕТ ОБЛАСТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ related desktop image ПЕТ ОБЛАСТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ related tablet image ПЕТ ОБЛАСТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
2. НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
В областта на индустриалните решения ние предоставяме AdBlue®, воден разтвор на урея с висока чистота, който съдейства на дизеловите превозни средства като камиони, автобуси, трактори, комбайни, локомотиви и др. да отговорят на ограниченията за емисии в Европа. AdBlue® работи в превозните средства оборудвани със системи за селективна каталитична редукция (SCR), които трансформират азотните оксиди в безвреден азот и водни пари. От 2009 година тази технология е вече приложена и в автомобилите.
ПЕТ ОБЛАСТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ related desktop image ПЕТ ОБЛАСТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ related tablet image ПЕТ ОБЛАСТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
3. КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Ефектите на глобалното затопляне и на климатичните промени стават все по-очевидни в много региони на света. Сами по себе си торовете стимулират поемането на CO2 от културите. С увеличаването на добивите от земеделските култури те намаляват нуждите от преобразуване на необработваемите площи в земеделски земи, като по този начин се избягва потенциалното увеличаване на годишните глобални парникови емисии с около 12%. В нашите заводи ние се справяме с проблемите свързани с климатичните промени, като внедряваме катализатори и технологии за намаляване на емисиите на N2O от роизводствените ни процеси. Нискоемисионното производство на азотни торове в Linz бе признато още през 2009 година под формата на IRIS награда за околната среда, която бе присъдена от правителството на провинция горна Австрия.

ПЕТ ОБЛАСТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ related desktop image ПЕТ ОБЛАСТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ related tablet image ПЕТ ОБЛАСТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
4. НАТРУПВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ 360°

Натрупването и споделянето на познания с множеството заинтересовани лица спомага за генерирането на нови идеи, които имат своя принос към устойчивия растеж, за подобряване на портфолиото от продукти и услуги, както и в по-общ смисъл, за установяването на солидни съюзи за бъдещо развитие. Ние сме в тясно сътрудничество с Francisco Josephinum, селскостопанска образователна и изследователска институция в Wieselburg, Австрия. В допълнение на нашите съвместни изследователски усилия в областите на развитие на прецизното земеделие и технология, ние провеждаме полеви опити с гранулирани и специални торове и подкрепяме инициативите на различни организации на трети страни, като Fertilizer Europe. Ние сме също и член-основател на сдружението Cool Farm Tool, което разработва инструмента Cool Farm Tool, който представлява онлайн калкулатор за парникови газове, за вода и за биоразнообразие в земеделието. Този безплатен и потребителски ориентиран калкулатор помага на земеделците за измерват въглеродния отпечатък от продуктите на растениевъдството и животновъдството им, както и да оценяват въздействието върху околната среда и по-конкретно върху водите и биоразнообразието.

ПЕТ ОБЛАСТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ related desktop image ПЕТ ОБЛАСТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ related tablet image ПЕТ ОБЛАСТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
5. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОИЗВОДСТВОТО

Borealis направи значителна стъпка напред по пътя на енергийната ефективност на производствените си предприятия за торове, като постигна получаването на ISO 50 0001 сертификати (декември 2016 г. за Grand-Quevilly, Франция и май 2017 г. за Grandpuits, Франция). Притежаването на такива сертификати за управление на енергията демонстрира посветеността на Borealis за подобряване на въздействието си върху околната среда и за непрекъснатото оптимизиране на производствените процеси.

ПЕТ ОБЛАСТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ related desktop image ПЕТ ОБЛАСТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ related tablet image ПЕТ ОБЛАСТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow