Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове

Безопасна работа и съхранение


Торове съдържащи амониев нитрат (АН) трябва да се съхраняват в съответствие с препоръките, дадени от производителите на торове и торовите асоциации, за да се избегне замърсяване на повърхностните и подпочвените води, тъй като те могат да представляват заплаха за околната среда.


Торовете на Бореалис Л.А.Т съдържащи по-малко от 80 % АН и по-малко от 28 % азот (N) са класифицирани като неопасни, незапалими и негорими в хода на прогресивното термично разлагане. Торове съдържащи амониев нитрат с по-високо съдържание на азот (над 28 %) действат като силни окислители, които може да причинят дразнене на очите. Тези торове се считат за опасни товари при транспортиране (ADR).


Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related desktop image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related tablet image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Запазване на качеството на торовете


Торовете да се съхраняват далече от източници на топлина и в закрити помещения с температура под 32 ° C. Да се осигури вентилация и достатъчно пространство между покрива и горната част на биг беговете.


Да се спазва правилото - Първо влязло – Първо излязло и да се актуализират данните на съхраняваните наличности.


Амониевият нитрат да се съхранява отделно от карбамид (урея).


Торовете да се  съхраняват винаги на закрито, сухо и чисто място.


За складови помещения, чийто под няма 100 % защита срещу навлизане на вода, Бореалис Л.А.Т препоръчва да се използва Абсодан или Тераперл (предишно наименование Терамол), който се предлага от фирма IMERYS Absorbent  (предишна фирма Дамолин) като подово покритие. Покриването на пода с 1–2 кг/м² от материала поддържа беговете сухи.


Пакетирани торове


Да се предотврати всякакъв контакт с вода (например от водопропускливи подови настилки, течащи покриви, отворени врати и капандури), ако е необходимо, да се използват палети.


В случай на съхранение на открито се препоръчва биг беговете никога да не се излагат на пряка слънчева светлина, да се съхраняват на сенчесто и проветриво място. Ако няма алтернатива, да се използва полиетиленово покритие или брезент за предпазване на биг беговете от контакт с директна слънчева светлина.

Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related desktop image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related tablet image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Съхранение в насипно състояние


При съхранение на тор в насипно състояние, той трябва да се покрие с негоримо полиетиленово покритие или брезент.


За да се избегне риск от разсипване, торът да не се натрупва на големи купчини. Да се поддържат коридорите и пътеките чисти. При възникне на разсипване на тор, да се почисти незабавно. Да не се шофира през разсипан продукт.

Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related desktop image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related tablet image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Добра практика за съхранение


Препоръчително е биг беговете винаги да се съхраняват подредени един върху друг максимум на два реда като се презастъпват в пирамидална форма. Отпред пред купчините да се нареди един допълнителен ред с биг бегове. Биг беговете да се взимат първо от горния ред. При товарене или разтоварване винаги да се поддържа пирамидалната форма на подреждане.


Когато работите с торове, внимавайте да не повредите биг беговете. В случай на повреда на биг бегове (разкъсване или пробождане на биг бег), не се приближавайте към тях, тъй като те могат да станат нестабилни и да паднат, като затиснат хората, които се намират в близост.
Не позволявайте на никого да стои близо до съхраняваните стифове. Осигурете безопасно разстояние до пешеходните зони.


Не позволявайте палетите или биг беговете да се накланят или да се подреждат за съхранение върху наклонен терен.


Палетите могат да се подреждат за съхранение един върху друг максимум на два реда, като отпред трябва да се нареди един ред с палети (подобен принцип като съхранението на биг беговете).


Торове, съхранявани на повече от един ред, трябва да се взимат за товарене отгоре надолу, за да се сведе до минимум риска от внезапно падане на големи количества. Винаги имайте предвид тази опасност, когато работите с купчини / продукт който се съхранява подреден на повече от един ред.


Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related desktop image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related tablet image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related mobile image
Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related desktop image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related tablet image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Правила за безопасност


Никога да не се пуши, да не се консумират храна или напитки, в помещения, в които се съхраняват торове.


Торовете трябва да се съхраняват отделно от:


  • Петрол; органични или горими материали като масла и мазнини, дървени стърготини, зърно, семена, трева, слама; метални соли като хроматни, цинкови, медни, никелови и кобалтови съединения; компресирани газове; фитосанитарни продукти

  • Силно алкални материали като негасена вар, цимент и метална шлака

  • Субстанции като солна киселина, сярна киселина, калиев хлорид, амониев сулфат и натриев хлорид

  • Директни източници на топлина, като пещи, места, в които се заварява и шлайфа, лампи, прекъсвачи, електрически кабели, машинни части, които се нагряват или всеки източник, който може да произведе искри или създава топлина при работа.


Превозните средства да не се паркират в складовите помещения, освен ако не се извършва товарене или разтоварване. По време на извършване на товаро-разтоварни дейности двигателя на превозното средство тряба да бъде изгасен. Не трябва да има течове на гориво или смазочни материали от превозните средства.

Безопасна работа с торове


Винаги да се използват вилици със заоблени ръбове, за да се избегне повреда на ушите на биг беговете при повдигане и товаро-разтоварни операции.


Биг беговете или палетите да се поставят винаги на равна повърхност и да се избягва триенето на биг беговете със земята по време на транспортиране.


Бъдете внимателни при изсипване на тора в торачката. Когато работите с торове, не позволявайте на никого да застане в зоната на повдигане / транспортиране или под повдигнатия биг бег.


Когато работите с торове, внимавайте да не повредите опаковката и избягвайте люлеенето на биг бега, за да се гарантира цялостната стабилност на високоповдигащата машина (мотокар, челен товарач). Носенето на светлоотразителна жилетка намалява риска от това да бъдете ударени от високоповдигащата машина или превозното средство по време на товаро-разтоварни операции.


При изсипване на торовете в торачката биг бегът трябва да се реже отдолу с нож с дълга дръжка. Винаги стойте отстрани на биг бега, за да избегнете риска от затискане.


Празните чували не могат да се използват повторно и трябва да бъдат върнати за рециклиране на одобрена за целта фирма. Поставянето на логото за рециклиране на торбите показва, че Бореалис Л.А.Т дава своя принос за опазване на околната среда.


Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related desktop image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related tablet image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related mobile image
Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related desktop image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related tablet image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Опасности


Химичната реакция може да доведе до разграждане на тора, с отделяне на токсични изпарения (азотен оксид, амоняк) в случай на външна топлина (искри, огън ...), по-специално при торове, съдържащи азот.


Когато се съхранява правилно амониевия нитрат (> 28% азот) е безопасен, но може да се взриви при следните екстремни условия:


  • Екстремна топлина, която води до топене на торовете

  • Газови емисии без наличие на подходяща вентилационна система (създаване на високо налягане)

  • Замърсяване с други химикали като продукти за растителна защита, гориво-смазочни продукти, органични съединения…

  • Инструменти и оборудване, които могат да причинят експлозия (газови бутилки, компресори за сгъстен въздух, съдове под налягане, взривоопасни материали)

Повече подробности относно здравето и безопасността може да прочетете в информационния лист за безопасност на продукта (www.borealis-lat.com).


Предпазни мерки


Да се избягва образуването на прах и контакт с кожата, очите и дрехите. Редовно да се проверяват и почистват ЛПС (личните предпазни средства), за да се запазят в добро състояние.

Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related desktop image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related tablet image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Мерки за борба в случай на пожар


Да се постави актуална схема на складовите помещения и план за спешна евакуация на лесно достъпно място и да се информира персонала за аварийните процедури.


В случай на пожар (на горими материали) или образуване на пари (от торове):


1. Обадете се на пожарната 112 (европейски номер за спешни повиквания):
посочете местоположението и вида на торовете


2. Не вдишвайте парите


3. Евакуирайте района


4. Евакуирайте другите хора без да застрашите себе си


5. Обезопасете инсталацията (напр. прекъсване на захранването)


За гасене на пожар да се използват големи количества вода, да не се използват химически пожарогасители, пяна, пара или пясък върху торове съдържащи АН, защото те се разграждат.За съдържащите най-малко 16% азот амониево-нитратни торове (т.е. поне 8% нитратен азот и 8% амонячен азот) трябва да се спазват следните правила:


Складовите помещения да се защитят от неоторизиран достъп, за да се сведе до минимум риска от кражба (да се заключват помещенията) и да се прави периодична инвентаризация на съхраняваните торове, за да се установи липсата в случай на  кражба.


Да не се оставят или съхраняват биг беговете на пътя, на полето или на други достъпни за населението места.


Незабавно да се информира полицията в случай на несъответствия или липси. Да се информира съответната национална служба в случай на кражба на тор.


Да не се  предоставя  и да не се продава продукт, освен на професионален потребител. Да се съхраняват всички придружаващи документи (стокова разписка, кантарна бележка, товарителница, фактура, проследяване на партиди).